Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

 

BIÊN BẢN GHI NHỚ Đoàn công tác hỗ trợ triển khai (Ngày 14/04 –21/04/2014)

Đoàn đánh giá nêu ra bốn vấn đề cần lưu ý sau:

Điều phối và hỗ trợ Chương trình: Ngân hàng khuyến nghị Văn phòng Trường trực CTMTQG (VPTT CTMTQG) đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ việc thực hiện chương trình ở tám tỉnh. Năng lực của VPTT CTMTQG cũng cần được tăng cường nhằm cải thiện vai trò điều phối, theo dõi và giám sát. Ngoài ra, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn (NCERWASS) cần chủ động hơn trong việc hỗ trợ thực hiện hợp phần cấp nước của Chương trình, và tăng cường công tác hỗ trợ kỹ thuật ở cấp Tỉnh.

 

Các mục tiêu DLI: Việc đạt được các mục tiêu DLI cho năm thứ 2 và những năm sau sẽ có nhiều thách thức, đặc biệt đối với cấp nước. Một nhiệm vụ quan trọng của năm 2 là đạt được mục tiêu 80.000 đấu nối cấp nước mới hoạt động. Do vậy, VPTT CTMTQG và NCERWASS cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh để hỗ trợ các tỉnh đạt được các mục tiêu DLI, đặc biệt là những mục tiêu đối với cấp nước.

 

Tuân thủ Kế hoạch Hành động Chương trình: Trong khi nhiều hoạt động của KHHĐ đang được thực hiện, cần tuân thủ đầy đủ hơn KHHĐ trong một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt liên quan đến việc thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ, các vấn đề bồi thường đất đai, và xây dựng và thực hiện các hướng dẫn về minh bạch và toàn diện ở những khu vực có các dân tộc thiểu số.

 

Hỗ trợ Kỹ thuật: Các cơ quan thực hiện HTKT cần khẩn thiết đẩy nhanh nỗ lực đấu thầu các gói thầu hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh và NCERWASS cần chủ động hơn và điều phối chặt chẽ hơn việc thực hiện HTKT của DFAT.

 

Điều phối và hỗ trợ Chương trình: Ngân hàng khuyến nghị Văn phòng Trường trực CTMTQG (VPTT CTMTQG) đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ việc thực hiện chương trình ở tám tỉnh. Năng lực của VPTT CTMTQG cũng cần được tăng cường nhằm cải thiện vai trò điều phối, theo dõi và giám sát. Ngoài ra, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn (NCERWASS) cần chủ động hơn trong việc hỗ trợ thực hiện hợp phần cấp nước của Chương trình, và tăng cường công tác hỗ trợ kỹ thuật ở cấp Tỉnh.

 

Các mục tiêu DLI: Việc đạt được các mục tiêu DLI cho năm thứ 2 và những năm sau sẽ có nhiều thách thức, đặc biệt đối với cấp nước. Một nhiệm vụ quan trọng của năm 2 là đạt được mục tiêu 80.000 đấu nối cấp nước mới hoạt động. Do vậy, VPTT CTMTQG và NCERWASS cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh để hỗ trợ các tỉnh đạt được các mục tiêu DLI, đặc biệt là những mục tiêu đối với cấp nước.

 

Tuân thủ Kế hoạch Hành động Chương trình: Trong khi nhiều hoạt động của KHHĐ đang được thực hiện, cần tuân thủ đầy đủ hơn KHHĐ trong một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt liên quan đến việc thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ, các vấn đề bồi thường đất đai, và xây dựng và thực hiện các hướng dẫn về minh bạch và toàn diện ở những khu vực có các dân tộc thiểu số.

 

Hỗ trợ Kỹ thuật: Các cơ quan thực hiện HTKT cần khẩn thiết đẩy nhanh nỗ lực đấu thầu các gói thầu hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh và NCERWASS cần chủ động hơn và điều phối chặt chẽ hơn việc thực hiện HTKT của DFAT.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao