Trang chủ | Giới thiệu | Sitemap | Liên kết site | Liên hệ

Ngày 27/8/2012, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã ký Quyết định Số: 2041/QĐ-BNN-TCCB với nội dung cụ thể như sau:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn, như sau:

1. Trưởng ban: Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Ủy viên:

- Ông Lê Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Võ Thị Thanh Xuân, Phó cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng;

- Bà Hà Thị Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Hạ Thanh Hằng, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Lê Thiếu Sơn, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bà Hà Thị Thu, Chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Đắc Phu, Phó cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế;

- Đại diện Bộ Tài chính;

- Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mời đại diện các nhà tài trợ tham gia làm Ủy viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ theo văn kiện hiệp định và quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy, biên chế của Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn để theo dõi, cập nhật tình hình và chuẩn bị nội dung các cuộc họp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các Quyết định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 và Giám đốc Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao